WAŻNE DATY REKRUTACJI

Dokumenty do złożenia:
 1. elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły 

 2. kopie dokumentów poświadczających (art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art.150 ust.1–Dz. U. z 2019 r. Poz.1148), można wysłać drogą elektroniczną ale oryginały należy przynieść do szkoły w celu poświadczenia za zgodność. Dotyczy to następujących dokumentów: 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (potwierdzeniem może być np. karta dużej rodziny) 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

Dokumenty do złożenia:
 • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
 • oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty 
 • deklarację woli uczestniczenia w zajęciach z religii bądź etyki (deklaracja znajduje się na stronie internetowej) 
 • oświadczenie o niemożności przyniesienia zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
 • trzy fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia) 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
Potwierdzenie

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci złożenia (dotyczy kandydatów, którzy we wcześniejszych etapach rekrutacji tego nie zrobili): 

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

WIĘCEJ O REKRUTACJI

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz na stronie www.zsl.gda.pl/oferta-edukacyjna Skanując QR Code możesz zapoznać się z regulaminem rekrutacji do Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.
Przewiń do góry